Vem gör vad

Ditt ansvar

Du är ansvarig för att dina sopor hamnar på rätt ställe. 

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för att samla in, transportera bort och behandla hushållsavfall, grovavfall och farligt avfall. Kommunen har också ett informationsansvar.

Sophämtning utförs av den entreprenör som upphandlats av kommunen. I kommunerna i SÖRAB-regionen är det för närvarande antingen SITA, RenoNorden eller Ragn-Sells som hämtar soporna. Vissa kommuner har kundtjänsten själva medans andra lagt ut det på sin entreprenör. Har du frågor gällande din sophämtning ska du alltså vända dig till kundtjänst hos kommunen eller entreprenören beroende på vilken kommun du bor i.

SÖRAB ansvarar för behandlingen av avfallet som uppkommer i Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna. Hushållsavfallet omlastas på någon av de två omlastningsstationerna innan det levereras som bränsle till förbränningsanläggningarna i Stockholm eller Uppsala. Soppåsarna från SÖRAB-regionen alstrar värme som täcker energibehovet i ca 15 000 villor varje år! För grovavfall driver SÖRAB sex stycken återvinningscentraler i regionen. Det mesta som lämnas där materialåtervinns eller blir bränsle, endast några få  procent deponeras. Deponin ligger i norra Vallentuna och drivs också av SÖRAB.

Kommunens och SÖRABs hantering av ditt avfall betalar du via din renhållningsavgift, bor du i flerfamiljshus ingår den i hyran/avgiften.

Tillsammans med ägarkommunerna har SÖRAB tagit fram en gemensam avfallsplan för regionen. En avfallsplan behövs för att kommunerna ska kunna bestämma riktlinjer för sophanteringen fram till år 2020, enas om hur de ska arbeta för att nå målen samt kontrollera att de är på rätt väg för att uppfylla målen.

Vi har valt att göra en gemensam avfallsplan för att vi bor och verkar i en tätbefolkad region där vi inte upplever några kommungränser. Med en gemensam bild av sophanteringen agerar kommunerna på ett likartat sätt och kan hjälpa varandra att nå målen. Läs mer om avfallsplanen » 

Fastighetsägarnas ansvar

Fastighetsägaren är skyldig att ha ett insamlingssystem för hushållssopor och att informera de boende om de insamlingssystem som finns i kommunen.

Förpacknings- och tidningsinsamlingens ansvar

Producenterna ansvarar för att förpackningar och tidningar samlas in och återvinns. De ställer ut, tömmer och städar återvinningsstationerna. För att finansiera detta system betalar du en återvinningsavgift som är inkluderad i priset på alla förpackningar du köper.